Pályázati kiírás

ÚJ JÖVŐKÉP MNB TANULMÁNYI VERSENY

A MAGYAR NEMZETI BANK ÉS AZ MNB OKTATÁSI KLUB KÖZÖS VERSENYFELHÍVÁSA

VANNAK ELKÉPZELÉSEID A JÖVŐVEL KAPCSOLATBAN? ÉRDEKEL A GAZDASÁGPOLITIKA VILÁGA ÉS KÉSZ VAGY SZAKEMBEREK ELŐTT BEMUTATNI AZ ÖTLETEIDET? HA NEM FÉLSZ A MEGMÉRETTETÉSTŐL, AKKOR INDULJ ÖNÁLLÓAN VAGY CSAPATBAN A MAGYAR NEMZETI BANK ÉS AZ MNB OKTATÁSI KLUB KÖZÖS TANULMÁNYI VERSENYÉN!

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) és a Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, MNB Oktatási Klub) a továbbiakban együttesen: szervezők, „ÚJ JÖVŐKÉP MNB tanulmányi verseny” címmel tanulmányi versenyt (a továbbiakban: verseny) hirdetnek.

A verseny lebonyolítására vonatkozóan a jelen versenyfelhívásban foglaltak az irányadók.

A verseny célja, hogy ösztönözze a hallgatókat az alább megadott témakörökben való elmélyülésre, a témakörök egyikével kapcsolatos saját kutatásuk egyéni vagy csoportban történő megkezdésére, a témakörök tovább gondolására, szakmai véleményük megfogalmazására:

2. SZERVEZŐK

A verseny tervezéséért, szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervezők:

Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Képviseli: Dr. Dubéczi Zoltán, elnök

Magyar Nemzeti Bank Oktatási Főosztály

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Képviseli: Dr. Cs. Tóth Gabriella, főosztályvezető

3. NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A versenyre a magyarországi és külhoni (de magyar nyelvű képzést is indító) felsőoktatási intézményben 2020/2021. tanév 1. (őszi) félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, alapképzésben (BA/BSc), osztatlan képzésben, mesterképzésben (MA/MSc) résztvevő, illetve doktori tanulmányokat folytató teljes idejű (nappali munkarendű) és részidős (levelező munkarendű) hallgatók pályázhatnak egyénileg, vagy két (2) és három (3) fős csapatokban.

A tanulmányaikat 2020/21. tanév 1. (őszi) félévben kezdő hallgatók szintén jogosultak a versenyen való részvételre már a beiratkozás előtt, azonban a beiratkozást követő tizenöt (15) napon belül kötelesek a beiratkozásról szóló hivatalos, a felsőoktatási intézmény által kiállított és hitelesített igazolást megküldeni a szervezők részére.

Amennyiben a szerzők a fenti feltételek bármelyikét nem teljesítik, úgy a nevezésük érvényét veszti (csapat esetén a teljes csapat nevezése).

Egy hallgató legfeljebb egy pályamű szerzőjeként indulhat, amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a hallgató összes nevezése érvényét veszti.

A doktori tanulmányokat folytató hallgatók, ha csapatban kívánnak indulni, akkor kizárólag más, szintén doktori tanulmányokat folytató hallgatókkal lehetnek egy csapatban. Ugyanezen megkötés nem vonatkozik az alap-, osztatlanés mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatókra.

Nem vehet részt a versenyen az a feltételeknek megfelelő hallgató, aki az MNB-vel munkaviszonyban, vagy unkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A jogosultság ellenőrzésének céljából a hallgató neve, valamint születési helye és ideje továbbításra kerül az MNB-nek.

Továbbá, a szerző nevezése érvényét veszti, amennyiben a szerző hallgatói jogviszonya a verseny során bármely okból megszűnik, kivéve, ha a szerző hallgatói jogviszonya azért szűnik meg, mert a verseny során teljesíti az abszolutóriumot, feltéve, ha az abszolutórium megszerzését követő első záróvizsga-időszakban oklevelet szerez.

A jelentkezésnek és részvételnek nem feltétele, hogy a hallgatók az MNB Oktatási Klub tagjai legyenek.

4. JELENTKEZÉS FOLYAMATA

A versenyre a jelentkezés a https://myaccount.ecosim.hu/versenyek/uj_jovokep_tanulmanyi_verseny_2020 oldalon történik a <Jelentkezés> menüpont alatt. A jelentkezés során a szerzők megadják szükséges adataikat a webes felületen.

A jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezők indulási azonosítónevet adnak meg, amely biztosítja az azonos nevű szerzők megkülönböztetését, illetve a szerzők adminisztratív nyilvántartásának átláthatóságát és kezelhetőségét. A névnek egyértelműen azonosítania kell a csapatot vagy egyéni indulás esetén a szerzőt, ezért több egyforma azonosítónév nem szerepelhet a nyilvántartási rendszerben. Ha a választani kívánt név már regisztrálásra került, a rendszer erre felhívja a jelentkező(k) figyelmét. Az azonosítónév nem sértheti mások vallási, faji, etnikai, nemi, földrajzi, identitásbéli, politikai hovatartozását és személyét. Azon csapatokat vagy egyéni indulás esetén szerzőket, amelyek azonosítóneve a fentieket megsérti, a szervezők felszólíthatják azonosítónevük megváltoztatására. Amennyiben a csapat vagy szerző nem változtatja meg azonosítónevét, a regisztráció automatikusan érvénytelennek minősül. 

Csapatonként egy (1) fő csapatkapitány megnevezése szükséges. A csapatkapitány kapcsolattartóként működik a szervezők és az adott csapat között, az általa megadott e-mail címen, szükség esetén telefonszámon keresztül kommunikálva.

Sikeres regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. Célszerű a levélszemét (spam) mappát is ellenőrizni, a továbbiakra való tekintettel pedig beállítani, hogy a szervezők által küldött e-mailek ne spamként kerüljenek megjelenítésre. Amennyiben a visszaigazoló e-mailt a szerző (csapat esetén a csapatkapitány) 24 órán belül nem kapja meg, abban az esetben kizárólag a protokoll@mnboktatasiklub.hu vagy a support@ecosim.hu címen kérhet hivatalos segítséget.

A válogató fordulóba csak azon pályamunkák szerzői juthatnak be, akik a meghatározott feltételek szerint jelentkeztek a versenyre.

5. A VERSENY MENETE

A verseny összesen két (2) fordulóból áll. A szerzők (csapat esetén csak a csapatkapitány) a válogatóhoz és a döntőhöz kapcsolódó részletes szabályokat, útmutatásokat a fordulók előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.

5.1. Válogató

A verseny válogató fordulója során a szerzőknek (csapat esetén csak a csapatkapitány) le kell adniuk a jelen szabályzatban feltüntetett határidőig kiválasztott témával foglalkozó pályaművet. A pályamű nyelve magyar, a témakörökhöz kapcsolódó szakmai segédanyagokból indul ki és az azzal kapcsolatos kérdésekkel, azok szélesebb körű közgazdasági, gazdaságpolitikai vonatkozásaival foglalkozik, a témakörhöz kapcsolódó kérdés(ek)re komplex megoldást kíván adni.

A pályamű témája az alábbi témakörök egyike közül választható:

5.2. A pályaművel kapcsolatos formai követelmények

A pályamű borítóján szerepelnie kell 14-es betűmérettel a minden szerző nevének, képzése elnevezésének és évfolyamának, valamint a választott témakörnek és a pályamű címének. A pályamű borítóján, tartalomjegyzékén, táblázatok jegyzékén, ábrajegyzékén és a hivatkozásjegyzékén, valamint a mellékleteken kívüli átlagos terjedelme: 1 ív (40000 leütés szóközzel), ettől ± 50%-kal lehet eltérni. A pályamű 10,5pt méretű, Calibri típusú, álló betűk, 6pt térközzel és 1,5 sorközzel, sorkizárt, normál (2,5 cm) margókkal, kizárólag .docx/PDF formátumban, elektronikus formában nyújtható be a verseny weboldalának felületén a <Feltöltés> menüpontban. A pályaműben képek és ikonok használhatóak, de azok forrását kötelező megadni. A pályamű minden esetben kb. 800–1000 karakteres összefoglalóval (absztrakt) kezdődik, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: főbb hipotézisek, állítások; alkalmazott vizsgálati módszerek; következtetések. Az összefoglalóban nem szerepelhetnek hivatkozások. A pályamű esetében nincs kötelezően megadott stílus, viszont a műnek követnie kell a szakirodalmi művek felépítését (absztrakt, bevezető, a téma bemutatása, a munkahipotézis felállítása, alkalmazott vizsgálati módszerek, a hipotézis alátámasztása és/vagy cáfolata, végkövetkeztetés a hipotézissel kapcsolatban, konklúzió). A szövegeben az esetleges kiemelés dőlt betűkkel történjék. A szöveg a lehető legkevesebb egységre tagolódjék. Az oldalszámozás a lap alján, középre kerüljön. A számozás a bevezetéssel, az 1. oldalszámmal kezdődik.

A pályaművek elkészítése során megengedett a tankönyvek és internetes források használata a felkészüléshez és a kutatáshoz, ugyanakkor az internetes forrásoknak szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük a szervezők számára. Legalább tíz (10) szakirodalmi forrásra (ebből összesen legalább öt (5) nemzetközi) történő hivatkozás szükséges a Harvard-rendszernek megfelelően. A pályaműnek minden esetben tartalmaznia kell a hivatkozási listát a szerző(k) teljes nevével (külföldiek esetében elég a keresztnév monogramja), a megjelenés évszámával, a mű pontos címével, kiadójával, kiadási helyével, illetve a folyóirat pontos címével, évszámával, kötetszámával, a megjelenés hónapjával, oldalszámmal (tól-ig). Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. A hivatkozások sorkizárt elrendezésben, 9 pontos betűvel írandók és nincs köztük üres sor. A szövegben elegendő a vezetéknevekkel, évszámmal és oldalszámmal hivatkozni. Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. A szövegben a hivatkozás dőlt betűkkel írandó. A név év évszám közé nem kerül vessző, az oldalszám az évszámtól kettősponttal legyen elválasztva, pl. (Nagy 2008:34), (Fouquau Spieser 2014). Kettőnél több szerző esetén az első szerző neve plusz az „et alias” (és a többi) kifejezés rövidítése: (Szabó et al. 2012:4–6). Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik, és fordítva, minden meghivatkozott irodalmat fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben. Az irodalomjegyzékben szereplő tételek alfabetikus sorrendben legyenek. Internetes hivatkozások esetén a letöltés idejét is kérjük feltüntetni.

A pályamű bevezetése, főszövege és összefoglalása jól elkülöníthető legyen, továbbá a főszövegnek legalább a terjedelem 90 százalékát kell adnia. A fő- és alcímek decimálisan számozandók! A főcím 14 pontos, félkövér, álló. Az Alcím 1: 12pt betűméret, félkövér, álló. Az Alcím 2: 10,5pt, félkövér, álló. Az Alcím 3: 10,5pt, dőlt betűs. A táblázatokat és az ábrákat folyamatosan kell számozni végig a pályamű egészén (a sorszámozás az új alfejezetekben, alpontokban nem kezdődik újra). Minden egyes táblázatnak és ábrának címet kell adni, és a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységét fel kell tüntetni. A cím a táblázat és az ábra fölött található, balra zártan, félkövér betűkkel. A táblázat- és ábrabéli megjegyzések és az adatok forrása közvetlenül a táblázat, illetve az ábra alatt helyezkedjék el, 9pt, dőlt betűkkel írva és balra zárva. A főszöveghez illesztett ábrákat, táblázatokat az oldalszám mesterséges növelésének vádja nem érheti, amennyiben azok szoros kapcsolatba nem hozhatók a főszöveggel vagy terjedelmük indokolja, úgy mellékletbe helyezendők. A tanulmány javasolt felépítése: borító, tartalomjegyzék, táblázatok jegyzéke, ábrajegyzék, absztrakt, bevezetés, főszöveg, összefoglalás, irodalomjegyzék, mellékletek.

A szerzőknek lehetőségük van azonnal a regisztráció véglegesítését követően feltölteniük pályaművüket a versenyfelület <Feltöltés> menüpontján keresztül, valamint azt a benyújtási határidőig módosíthatják is.

A pályamű végleges, a benyújtási határidő után a módosításra nincs lehetőség.

A benyújtott pályaműveket a szervezők plágiumellenőrző szoftverrel ellenőrizhetik, és plágium esetén a pályamű valamennyi szerzője kizárásra kerül a versenyből.

A regisztráció és a választott témához kapcsolódó pályamű elkészítésének és feltöltésének határideje: 2020. november 1. 23:59 óra

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a kész pályaművek csak a regisztráció véglegesítését követően tölthetők fel az online felületre, amely a visszaigazoló e-mail kapcsán felmerült bármely esetleges technikai hiba esetén több időt vehet igénybe, ezért javasoljuk, hogy a regisztráció legalább két (2) nappal előzze meg a pályamű feltöltését.

5.3. Döntő

A döntőn az adott témakörhöz rendelt bizottság által a válogató fordulóban legjobbnak ítélt pályaművek vehetnek részt. A döntőben a kiválasztott pályamunkák szerzőinek szóban kell megvédeniük a pályaművüket egy prezentáció keretében az adott témához rendelt bizottság előtt. A prezentáció pptx. formátumú kell legyen és a prezentáció diáinak száma nem haladhatja meg a tíz (10) darabot. A prezentáció maximális időtartama tíz (10) perc. Az adott témához rendelt bizottság a szerzőknek kérdéseket tehet fel a pályaművel, valamint a prezentációval és azok tartalmával kapcsolatosan, melyekre a szerzőknek helyben, gondolkodási idő nélkül kell választ adnia, ezzel is bizonyítva, hogy saját munkájukat adják elő.

A döntőbe jutó pályaművek külön szekciókba lesznek beosztva, több napra lebontva. Minden pályamű szerzőjét (csapat esetén csak a csapatkapitányt) e-mailen keresztül fogjuk értesíteni, hogy melyik nap és mely időpontban fog prezentálni. A döntőt egy ünnepi díjátadó fogadás zárja.

Amennyiben az egyszerzős pályamű szerzője nem jelenik meg a szóbeli döntőn, az kizárásnak minősül, a második fordulóban a teljesítménye már nem értékelhető. Többszerzős pályamű valamely szerzőjének távolmaradása esetén a csapat többi tagjának együttesen szükséges nyilatkozni távolmaradó csapattársuk hozzájárulásáról, valamint arról, hogy kívánják-e a távolmaradás függvényében bármilyen módon szankcionálni csapattársukat díjazás esetén.

A döntő időpontja: 2020. december 1-3.

Az ünnepi díjátadó fogadás időpontja: 2020. december 3.

A szervezők fenntartják a jogot a döntő fentiektől eltérő formában és időpontban történő megrendezésére, a koronavírus-járvány alakulásának függvényében – így az akár online is megtartásra kerülhet. A döntő végleges részleteiről a döntőbe jutott szerzők legkésőbb a döntőt megelőző 7 munkanappal e-mailben értesítésre kerülnek.

A határidők elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás pályázatot a bizottságok nem vesznek figyelembe.

6. A SZAKMAI BIZOTTSÁG

A pályaművek mindkét fordulóban történő elbírálását az adott témához rendelt szakmai bizottság végzi (az előbírálati és a döntő szakaszokban értékelő szakmai bizottságok összetétele egymástól eltérhet), amelynek tagjai a Magyar Nemzeti Bank munkatársai, valamint az Egyesület oktatói (tudományos) tagjai közül a szervezők által felkért szakértők. A szervezők a jelen szabályzatban foglalt jelentkezési és pályamű feltöltési határidőt követő hét (7) napon belül kizárja azokat a csapatokat, akik jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl nyújtották be.

A válogató után a bizottságok a határidő lejártát követő legfeljebb tizenöt (15) munkanapon belül kizárják azon csapatokat, akik formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő megoldást nyújtottak be, továbbá a verseny céljának szem előtt tartása mellett a megoldások értékelésével kiválasztják a felügyeletük alá rendelt témakör legjobb pályaműveit, ezzel meghatározva a döntőben részt venni jogosultak körét.

A döntőt követően az adott szekcióban a szekcióhoz rendelt bizottság tesz javaslatot a díjazandó csapatokra. A végső sorrend és így a díjazásban részesülő szerzők neve az ünnepélyes díjátadón kerül kihirdetésre a szakmai bizottságok végső egyeztetésének eredményeként.

7. NYEREMÉNYEK

A díjak valamelyikére való jogosultság feltétele a jelen felhívás 3. pontjában meghatározott aktív hallgatói jogviszony és más kizáró ok hiánya.

A döntőben a legjobb tíz (10) pályaműért – témakörönként minimum egy (1), maximum három (3) – egyenként bruttó 1 000 000 forint nyeremény jár (csapat esetén a díj megosztásra kerül a csapattagok között). A bizottság a döntőbe jutott pályaművek közül további tíz (10) pályaművet – témakörönként minimum egy (1), maximum három (3) – egyenként bruttó 500 000 ezer forintos díjban részesít (csapat esetén a díj megosztásra kerül a csapattagok között), valamint az alábbi kategóriákban további különdíjakat hirdethet meg kategóriánkként bruttó 1 000 000 forint értékben (csapat esetén a díj megosztásra kerül a csapatagok között) az alábbiak szerint:

A doktori tanulmányokat folytató hallgatók kizárólag a PhD különdíj kategóriában kerülhetnek díjazásra.

A sikeres pályázóknak a pénzdíj a bizottság döntését követen a nyertes hallgató által hiánytalanul beküldött dokumentáció beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül kiutalásra (csapat esetén az összes csapattag dokumentációjának beérkezése szükséges a folyósítás elindításához).

Továbbá az ezeken túli kiemelkedő pályaművek ötven (50) szerzője (csapat esetén valamennyi hallgató) – amennyiben nem került a felsorolt díjkategóriák egyikében sem díjazásra – tárgyjutalomban (mobilinternetre képes iPad) részesül.

A fődíjban, a különdíjakban és a tárgyjutalomban részesülő szerzőknek az összeg adóköteles jövedelemnek számít az SZJA törvény alapján. Ennek értelmében a pénzdíjak összegéből levonásra kerül annak 15%-a személyi jövedelemadó formájában. A tárgyjutalom esetében a díj piaci értékének 1,18-szorosa után 15% személyi jövedelemadó kötelezettség keletkezik, amelyet az MNB Oktatási Klub saját költségvetésének terhére megfizet az SZJA tv. alapján. A személyi jövedelemadó a pénznyeremény esetében előzetesen kerül levonásra a nyeremények összértékéből, továbbá a pénzdíjat terhelő szociális hozzájárulási adó befizetésre kerül az MNB Oktatási Klub által saját költségvetésének terhére. A külföldi adóalanyok (akik nem magyar adóilletőségűek) esetében a járulékok nem kerülnek befizetésre, azzal a külföldi adóalanyoknak maguk kell elszámoljanak az adott ország adóhatósága felé. A külföldi adóalanyoknak a nyereményhez hivatalos dokumentumot kell bemutatniuk, amellyel igazolják, hogy nem magyar adóilletőségűek.

A szervezők az egyes szekciókban kiosztható maximális díj – az adott díjhoz tartozó végösszeg változatlansága mellett – mennyiségének változtatásához való jogát fenntartja.

8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az MNB Oktatási Klub a versenyrészvétellel kapcsolatban rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 rendelete európai parlamenti és tanácsi rendelettel (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban kezeli.

A versenyben résztvevő szerzők adatai a jelen versenyszabályzat 1. számú mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kerülnek kezelésre.

A verseny során való adatkezelés, a kezelt adatok köre és a jogi státusz tekintetében a mellékelt Adatvédelmi tájékoztató alapján a versenyzők az érintettek jogaival rendelkeznek.

Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre regisztráló személyek – jelen felhívás ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása a versenyre történő regisztráció megtételével.

A kezelt adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításához és a verseny lebonyolítása alatt és után a csapatok és díjazásban részesülők értesítéséhez.

Az adatkezelés ideje a verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb egy év, pénzügyi bizonylatok esetén nyolc év.

9. SZERZŐI JOG

A szerzők a pályamű verseny keretében történő feltöltésével kötelezettséget vállalnak arra, hogy az MNB és az MNB Oktatási Klub erre irányuló felhívására felhasználási szerződést kössenek a pályamű vonatkozásában. A felhasználási szerződés alapján a szerző a tanulmányok tekintetében az MNB és az MNB Oktatási Klub számára a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-ában meghatározott módokon történő felhasználásra határozatlan időtartamra szóló, nem kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot engednek, azzal, hogy a szerzők a tanulmányukat részben vagy egészben a szakdolgozatukhoz és bármely más publikációjukhoz felhasználhatják, átdolgozhatják és nyilvánosságra hozhatják. A fenti korlátozás kivételével a szerzők valamennyi vagyoni jogra kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználási jogot biztosítanak az MNB és az MNB Oktatási Klub számára, amely alapján az MNB és az MNB Oktatási Klub jogosult különösen arra, hogy ellenszolgáltatási és/vagy tájékoztatási kötelezettség nélkül azt részben vagy egészben felhasználja, átdolgozza, többszörözze, internetes felületén, valamint saját kiadványaiban a szerzők nevének feltüntetése mellett nyilvánosságra hozza, terjessze, vagy ezeket harmadik személyekkel végeztesse el.

10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jogorvoslatra a közléstől vagy annak hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt (15) napon belül a protokoll@mnboktatasiklub.hu e-mail címre küldött e-mailben van lehetőség a panasz benyújtására.

A regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a csapatok tagjai elfogadják a jelen versenyfelhívásban foglaltakat.

A szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják.

A versennyel kapcsolatos információkat a versenyhez tartozó – jelen szabályzatban hivatkozott – honlap tartalmazza, további információkat a protokoll@mnboktatasiklub.hu vagy a support@ecosim.hu címen lehet kérni.

Budapest, 2020. augusztus 19.